อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสมคิด สุภาพ, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวทานิดา ศิลปะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นาวาตรีสุพล สายทอง และคณะทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า “การอบรมบุคลากรในสังกัด เป็นการเสริมสร้างให้ผู้อบรมมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กร เกิดความสามัคคี มีความรู้ความเข้าใจในจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีศีลธรรม เสียสละ เผื่อแผ่ อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี สำนึกในความเป็นไทยด้วยกัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน ตลอดจนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินชีวิต และให้เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นข้าราชการที่ดี”

ด้าน นางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวว่า “การมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ เช่น การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนีอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมถึงการมีจิตสำนึกส่วนรวม ถือเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรภาครัฐ อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรทุกตำแหน่ง จึงจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดความรักสามัคคี ลดความขัดแย้งและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.