อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต, ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ, นายมนู เขียวคราม, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายประวัติ พิมานพรหม, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล, นายโอภาส ชอบดี และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.ภูเก็ต ผู้แทน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 150 คน

นายสุนทร แทบทับ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมเกี่ยวข้องในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล มุสิกพันธ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้บริหารดีเด่นด้านการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และนายวัชรินทร์ คชฤทธิ์ พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

นางสาวชุติมา สนิทเปรม กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ อบจ.ภูเก็ต จะได้ดำเนินงานในลักษณะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ และได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.