อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภูเก็ต “เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก” ณ บริเวณท่าเทียบเรือรัษฎา หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

นางวาสนา ศรีวิลัย กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี กำหนดให้เป็น “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก” เพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้ทำหน้าที่ปกป้องป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งระลึกถึงการเสียสละ ความทุ่มเทของผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการรักษ์ภูเก็ต เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน แม่น้ำ ลำคลอง และชายหาด โดยร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23, เทศบาลตำบลรัษฎา, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต, โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน, โรงเรียนเกาะสิเหร่, บริษัทซีทราน ทราเวล จำกัด และเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องทรัพยากรป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟูการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การมีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และเราทุกคนล้วนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้พิทักษ์ป่า ในการช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า และร่วมมือกันเพื่อดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และป่าชายเลนของจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่อย่างสมดุลในระบบนิเวศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.