อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน กิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน กิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) โดยมี นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต​ ซึ่งมี นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) เป็นเงินจำนวน 8,000,000 บาท เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้จริยธรรมตามหลักการของศาสนาพุทธสำหรับพระภิกษุ สามเณร เยาวชน และประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางด้านศาสนา จึงสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรมคุณธรรม แหล่งเรียนรู้จริยธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆ แก่พระภิกษุ สามเณร เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งวัดในพระพุทธศาสนานับเป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยา เป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยขัดเกลาจิตใจเยาวชนและประชาชน ได้มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบ่อเกิดของความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.