อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงาน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงาน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด “โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” โดยได้รับเกียรติจาก นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต คุณสุมาลี คุณสนอง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และคุณพีรพร บวรธนสาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานที่เริ่มปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายขององค์กร ระเบียบสำหรับการปฏิบัติงานราชการ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน พนักงานจ้างจัดจ้างใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเปิดโลกทัศน์ เพิ่มวิสัยทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ มีความรักและความเชื่อมั่นในองค์กร

ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดโครงการดังกล่าว จะทำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน และพนักงานจ้างจัดจ้างใหม่ ได้เพิ่มพูนความรู้และแนวคิดในหลักการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเป็นข้าราชการที่ดี นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.