อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายสมคิด สุภาพ และนายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย

1.โครงการพัฒนาที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป

2.โครงการพัฒนาที่มีขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมาก

3.โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการค่อนข้างสูงหรือต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการกำกับดูแล

4.โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม​

5.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด

6.อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนด

7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของจังหวัดภูเก็ต ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.