ประชุมคณะกรรมการประเมินผล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการประเมินผล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ในฐานะประธานคณะคณะกรรมการประเมินผลฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้เสนอเพื่อพิจารณาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 มิติ ประกอบด้วย

มิติที่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ได้แก่ โครงการบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต ของกองสาธารณสุข และโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ของสำนักการช่าง

มิติที่ 2 ประเมินคุณภาพของบริการ ได้แก่ โครงการ อบจ.สัญจร ของกองกิจการสภา อบจ. และภารกิจงานบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มิติที่ 3 ประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ของกองสาธารณสุข และภารกิจงานสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ ของกองการท่องเที่ยวและกีฬา

มิติที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ได้แก่ ภารกิจงานคลินิกหน้าเล ของกองสาธารณสุข และภารกิจงานการจ่ายเงิน ของกองคลัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.