อบจ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 20 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสากล ขวัญทอง ศึกษานิเทศก์เกษียณอายุราชการ เป็นวิทยากร

นางสาวชุติมา สนิทเปรม กล่าวว่า โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​การนิเทศ โครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ด้านการวางแผน และการจัดการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม ดังนั้น ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อประเมินผลคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา​ ในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย​ ด้าน คุณภาพของเด็ก ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.