ประชุม ทบทวนโครงการ อปท. ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ทบทวนโครงการ อปท. ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายเศกสรรค์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมพิจารณาทบทวนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ได้แจ้งแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกำหนดให้จังหวัดจัดส่งโครงการไปยังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นั้น เนื่องจากโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งไปมีจำนวนมาก จึงขอให้จังหวัดดำเนินการทบทวนและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนงาน 3.2 เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดประชุมขึ้นในครั้งนี้เพื่อพิจารณาทบทวนและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.