อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการสถานที่กักกันโรคในท้องที่
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการสถานที่กักกันโรคในท้องที่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำหนดให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือกักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่ หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยมีมาตรการและแนวทางการดำเนินการที่สำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จังหวัดภูเก็ตจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่กักกันโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต และมอบหมายภารกิจ เพื่อการจัดการในบริเวณสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายภารกิจด้านการจัดการและธุรการ โดยจัดหาสถานที่กักตัวและค่าเช่า การนำส่งผู้ถูกกักตัวไปยังสถานที่กักตัว และประสานขนส่งจังหวัดในการส่งตัวกลับเมื่อครบกำหนด การลงทะเบียนผู้ถูกกักตัว การสื่อสารและประสานงานหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจ การสนับสนุนองค์ประกอบในการดำรงชีวิตของผู้ถูกกักตัว ได้แก่ อาหารมื้อหลักและน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ทรัพยากรในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนงานธุรการ พัสดุและการบัญชี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.