สัมมนาการปฏิรูปท้องถิ่นไทย
ข่าว ภูเก็ต

สัมมนาการปฏิรูปท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และอำนาจ” ของคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน และพลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยงกับหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านรายได้ โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ ซึ่งจะต้องตรากฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และนักศึกษา และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ย่อมทำให้ได้รับทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องจากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา รวมทั้งแนวคิดในการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม

สำหรับรูปแบบบนเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการรับฟังการอภิปราย เรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่ และอำนาจ” จากนั้นในช่วงที่สอง เป็นเวทีกลุ่มย่อย เรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่ และอำนาจ” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้อง หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหาแนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นให้เกิดความเหมาะสม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.