ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในฐานะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน คณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วม

นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวว่า “การศึกษาในระดับปฐมวัย เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ เป็นการให้การอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษาที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จึงได้จัดงานสานฝันสู่วันสำเร็จขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ทุกคน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษา และเห็นความสำเร็จของการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมพัฒนาการและความสำเร็จของบุตรหลาน นำไปสู่การส่งเสริมให้บุตรหลานได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 66 คน”

ด้านนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียนทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย ทักษะความรู้และคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ในการดูแลบุตรหลานของท่าน ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันอบรมสั่งสอนให้เด็กๆ ทุกคนมีความรู้ เป็นคนดี และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.