อบจ.ภูเก็ต ช่วยเหลือพี่น้องชาวภูเก็ต สู้ภัยโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ช่วยเหลือพี่น้องชาวภูเก็ต สู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณโดยตรงกับเครือข่ายหลักทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเปรียบเสมือนทัพหน้าที่ต้องสู้กับไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่สุดในการบรรเทาและยับยั้งวิกฤติการระบาดในครั้งนี้
ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ตได้ดำเนินเชิงรุกและเชิงรับทั้งในเรื่องของการการฉีดพ่นทําลายเชื้อโควิด-19 การลงพื้นที่ให้ความรู้ในการดูแลการสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชน การให้บริการของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมทั้งความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและปัญหาด้านสาธารณสุขต่างๆ

สำหรับการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 จำเป็นต้องดำเนินการใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อน จึงจะพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมตามเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19
ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต ใช้เงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 1.3 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 รวมถึงค่าเช่าโรงแรม สำหรับผู้ป่วยรอยืนยันผลการตรวจ PUI เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยอุดหนุนให้ สำนักงาน สสจ.ภูเก็ต นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้อนุมัติเงินอุดหนุนผ่านวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เป็นเงิน 500,000.-บาท ให้ประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์ไว้ใช้เพื่อการป้องกันตนเองและเพื่อสร้างอาชีพ พร้อมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 400 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 4,000 ขวด แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21.8 ล้านบาท

สำหรับการใช้จ่ายเงินสะสม ขณะนี้ อบจ.ภูเก็ต กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วย PUI ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่ายาและเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน รวมทั้งสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดต่อและปัญหาด้านสาธารณสุข ที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตได้ตลอดเวลา โดยใช้จ่ายจากเงินสะสมประมาณ 60 ล้านบาท

ในส่วนการแจกถุงยังชีพหรือนมผงสำหรับเด็ก ทางอบจ.ภูเก็ต ไม่มีพื้นที่รับผิดชอบหลักเป็นของตนเอง แต่จะมีอำนาจหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับ อปท.อื่นทั้งจังหวัดภูเก็ต ในการแจกถุงยังชีพหรือนมผงสำหรับเด็ก เพื่อลดความซ้ำซ้อนในพื้นที่เขตเทศบาลและ อบต. ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเว้นแต่เทศบาลและอบต.จะเกินศักยภาพการช่วยเหลือในพื้นที่ของตนโดยร้องขอมายัง อบจ.ภูเก็ต ก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลและอบต.ได้

ดังนั้นการใช้จ่ายเงินจะมีหนังสือสั่งการให้ใช้เงินตามกระบวนการขั้นตอน ให้ดำเนินการตามระเบียบ ในหมวดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย และหมวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือจ่ายเงินสะสม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะมีเงินสะสมจำนวนหนึ่งแต่จะดำเนินการซ้ำซ้อนกับเทศบาลและ อบต. ไม่ได้ เว้นแต่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จะพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจนั้นเกินศักยภาพ ก็สามารถแจ้งมายัง อบจ.ภูเก็ต เพื่อขอรับงบประมาณได้

ซึ่งที่ผ่านมาการใช้จ่ายเงินของ อบจ.ภูเก็ต จะใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่ตั้งไว้ก่อน สำหรับภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน อบจ.ภูเก็ตจะใช้เงินสะสมตามกระบวนการขั้นตอนของการใช้จ่ายเงินต่อไป

ประการสุดท้าย ทุกปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าเป็นปัญหาโรคระบาด ปัญหาภัยแล้ง ภัยธรรมชาติอื่นๆ อับดับแรกเราควรบริหารจัดการ ตามขั้นตอนของการบริหารงบประมาณประจำปีจากเงินรายได้ที่ตั้งไว้ เงินสำรองจ่าย หรือเงินอื่นๆ ที่สามารถตั้งจ่ายได้ และหากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งเงินสะสมถือว่าเป็นเงินคงคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้หรือไม่มีงบประมาณประจำปีก็คงต้องนำมาใช้เป็นรายการสุดท้าย ซึ่งเงินสะสมดังกล่าวต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส ลดความซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.