อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อม การจัดการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อม การจัดการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สามารถเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเพจเฟซบุ๊ก “การศึกษาท้องถิ่นไทย” ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.