อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท  ช่วยเหลือพี่น้องชาวภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ช่วยเหลือพี่น้องชาวภูเก็ต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาล​สนาม เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 รวมถึงค่าเช่าโรงแรม สำหรับผู้ป่วยรอยืนยันผลการตรวจ PUI ซึ่งใช้เงินสะสมตามเหตุผลและความจำเป็น สอดคล้องกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19

นอกจากนั้น อบจ.ภูเก็ต ได้จัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 1.3 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติเงินอุดหนุนผ่านวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เป็นเงิน 500,000.-บาท เพื่อให้ประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 400 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์​ จำนวน 4,000 ขวด แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21.8 ล้านบาท

นอกจากนั้น อบจ.ภูเก็ต ได้ใช้จ่ายเงินสะสม 60 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและปัญหาด้านสาธารณสุข โดยดำเนินการปรับปรุงห้องรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วย PUI ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่ายาและเวชภัณฑ์ และอบจ.ภูเก็ตได้ปฏิบัติงานเชิงรุกรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นทําลายเชื้อโควิด-19 และร่วมกับอสม.ด้านสาธารณสุข​ของชุมชนให้ความรู้ในการดูแลการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้แก่คนในชุมชน

ในส่วนของการแจกถุงยังชีพหรือนมผงสำหรับเด็ก ทางอบจ.ภูเก็ต ไม่มีพื้นที่รับผิดชอบหลักเป็นของตนเอง แต่จะมีอำนาจหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับ อปท.อื่นทั้งจังหวัดภูเก็ต ในการแจกถุงยังชีพหรือนมผงสำหรับเด็ก เพื่อลดความซ้ำซ้อนในพื้นที่เขตเทศบาลและ อบต. ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเว้นแต่เทศบาลและอบต.จะเกินศักยภาพการช่วยเหลือในพื้นที่ของตนโดยร้องขอมายัง อบจ.ภูเก็ต ก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลและอบต.นั้นได้

ดังนั้นการใช้จ่ายเงินมีหนังสือสั่งการให้ใช้เงินตามกระบวนการขั้นตอน ให้ดำเนินการตามระเบียบ ในหมวดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย และหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือจ่ายเงินสะสม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

ซึ่งที่ผ่านมาการใช้จ่ายเงินของ อบจ.ภูเก็ต จะใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่ตั้งไว้ก่อน สำหรับภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน อบจ.ภูเก็ตจะใช้เงินสะสมตามกระบวนการขั้นตอนของการใช้จ่ายเงินต่อไป

ประการสุดท้าย ทุกปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าเป็นปัญหาโรคระบาด ปัญหาภัยแล้ง ภัยธรรมชาติอื่นๆ อับดับแรกเราควรบริหารจัดการ ตามขั้นตอนของการบริหารงบประมาณประจำปีจากเงินรายได้ที่ตั้งไว้ เงินสำรองจ่าย หรือเงินอื่นๆ ที่สามารถตั้งจ่ายได้ และหากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งเงินสะสมถือว่าเป็นเงินคงคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้หรือไม่มีงบประมาณประจำปีก็คงต้องนำมาใช้เป็นรายการสุดท้าย ซึ่งเงินสะสมดังกล่าวต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส ลดความซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.