อบจ.ภูเก็ต อุดหนุนวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดทำเจลแอลกอฮอล์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต อุดหนุนวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดทำเจลแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า และหน้ากาก Face Shield ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้อนุมัติเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ดำเนินโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต (หลักสูตรวิชาการทำเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ต้องล้างออก) จัดกิจกรรมอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 24 คน รวมจำนวน 96 คน ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยงบประมาณที่ใช้เป็นเงิน 266,000 บาท ผลิตเจลแอลกอฮอล์ได้ 4,000 ขวด ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้เพื่อการป้องกันตนเองและเพื่อสร้างอาชีพ รวมถึงสามารถทำเจลแอลกอฮอล์ให้สมาชิกในครัวเรือนได้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.