ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่วันแห่งความสำเร็จ โดย นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาเป็นของโครงการ ซึ่งมี นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต รวมถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม

โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองซึ่งจะส่งผลต่ออุปนิสัยในอนาคต ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความอดทน ความมุ่งมั่น ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สร้างความรักและผูกพันกับสถาบัน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระหายใคร่ที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยเข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 113 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ถือเป็นกุศโลบายที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการเรียน มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป กิจกรรมของวันนี้จะสร้างความประทับใจและเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆ รักความก้าวหน้าในชีวิต เพราะการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้

ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย และหวังให้บัณฑิตน้อยทุกคนได้เห็นความสำคัญของการเรียนที่จะละทิ้งเสียไม่ได้ จึงอยากฝากให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้สนับสนุนการศึกษาของลูกหลานให้เต็มที่และอย่างดีที่สุด เพราะนอกจากเราจะได้ลูกหลานที่มีความรู้ มีคุณภาพแล้ว ประเทศชาติก็จะได้พลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำ และสร้างสังคมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.