ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กล่าวว่า โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้น ทางโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนออกสู่ชุมชน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 58 คน

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตน้อยทุกคนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย จากโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ทั้งนี้ เนื่องจากการเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญของงานทุกชนิด ในงานแห่งชีวิตจุดเริ่มต้นคือการเริ่มชีวิตในเด็กปฐมวัยการศึกษา ระดับปฐมวัย เป็นการวางรากฐานที่ดี เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปูพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้แก่เด็ก เพื่อมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไป

อบจ.ภูเก็ต ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย มีการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลตามศักยภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทำให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง และสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.