อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะมูลฝอย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มอ.วิทยาเขตภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่แกนนำในพื้นที่ต้นแบบ โครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste) สำหรับแกนนำในสถานศึกษา (บุคลากรทางการศึกษา/นักการภารโรง/นักเรียน) รุ่นที่ 1 โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ทั้งนี้ เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในโครงการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” (Thailand Zero Waste : ToW)” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste) มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณขยะของจังหวัดภูเก็ต การดำเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะอินทรีย์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับผู้สนใจได้

สำหรับกิจกรรมการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่แกนนำในพื้นที่ต้นแบบของ 19 อปท. ได้กำหนดจัดอบรม จำนวน 8 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1-2 สำหรับแกนนำในสถานประกอบการโรงแรม/ร้านอาหาร รุ่นที่ 3-4 สำหรับแกนนำบุคลากรทางการศึกษา/นักการภารโรง รุ่นที่ 5-6 สำหรับแกนนำในชุมชน รุ่นที่ 7-8 สำหรับแกนนำนักเรียน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต การคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่าและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในสถานศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการขยะอินทรีย์ โดยการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และกลุ่มการสร้างมูลค่าน้ำหมัก ด้วยการทำน้ำยาเอนกประสงค์ การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตกแต่งสวน และการสร้างมูลค่าให้ขวดน้ำพลาสติก พร้อมทั้งศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนรู้จริงไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่โรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.