อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน เด็กและเยาวชนอิสลาม จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน เด็กและเยาวชนอิสลาม จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.15 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์, นางนวลจันทร์ สามารถ และนางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงนางกานต์มณี ศิลปะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนอิสลามในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนเงินงบประมาณอุดหนุน จำนวน 2,850,000 บาท ให้แก่มัสยิดต่างๆ ในภูเก็ต เกี่ยวกับการสอนภาคฟัรดูอีนควบคู่กับการพัฒนาด้านภาษา 3 ภาษา พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับคณะครูสอนศาสนาและอิหม่ามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยมี นายมาโรจน์ ทองย่น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

ในการนี้ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูสอนศาสนาเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาคฟัรดูอีนของศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด และหลักสูตรอิสลามศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา และคณะผู้นำศาสนา อิหม่าม รวมถึงกรรมการมัสยิด รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยจัดให้มีการอบรมวิธีการสอนเรียนและประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ หลักสูตรภาคฟัรดูอีน ของสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ใช้สอนตามศูนย์อบรมจริยธรรมมประจำมัสยิดอยู่แล้ว หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและคุณธรรมมให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนมัสยิดละ 50,000 บาทต่อปี จาก อบจ.ภูเก็ต โดยสอนควบคู่กับหลักสูตรภาคฟัรดูอีน ของศูนย์อบรมฯ ประจำมัสยิด เน้นภาษาหลัก 3 ภาษา ควบคู่ไปกับการสอนภาคฟัรดูอีน ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษามาเลย์ และภาษาอังกฤษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.