อบจ.ภูเก็ต อุดหนุนวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ทำหน้ากาก และ เจล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต อุดหนุนวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ทำหน้ากาก และ เจล

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 400 ชิ้น และเจลกอฮอล์ จำนวน 11 ขวด ขวดละ 1,000 มิลลิลิตร จากนายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่ออาชีพและหลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ต้องล้างออก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนงบประมาณให้วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขยายตัวรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก การระบาดของโรคดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้อนุมัติเงินอุดหนุนผ่านวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เป็นเงิน 500,000 บาท ให้ประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์ไว้ใช้เพื่อการป้องกันตนเองและเพื่อสร้างอาชีพ รวมถึงสามารถทำหน้ากากอนามัยให้สมาชิกในครัวเรือนได้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย อบจ.ภูเก็ต ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมให้ประชาชนและอาสาสมัครทุกคนจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อส่งมอบให้ อบจ.ภูเก็ต แจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.