อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ เรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน รายงานสถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 รวมถึงมีพิจารณาเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) เน้นย้ำการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และกำหนดประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.