อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และคณะแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมชี้แจงรายละเอียดประเด็นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของรัฐบาล มาตรการของจังหวัด และตอบข้อสอบถามของสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้สอบถามความคืบหน้าที่ทางสาธารณสุขจังหวัดขอสนับสนุนงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันจากสถานการณ์วิกฤติโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มาตรการควบคุมการแพร่เชื้อ แผนควบคุมคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคในอนาคต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการแก้ปัญหาในระยะสั้น โดยจัดสรรงบประมาณ 1,070,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือเทอร์โมแสกน พร้อมจอมอนิเตอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันโรคที่บริเวณท่าเทียบเรือ 4 แห่ง และที่สนามบินให้กับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 4 เครื่อง นำไปใช้ประโยชน์ตามพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต และพื้นที่เป็นแหล่งชุมชนต่างๆ รวมถึงซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อประมาณ 30 แกลลอน แอลกอฮอล์เจล 6 หมื่นลิตร เครื่องวัดอุณหภูมิแสกนหน้าผาก 11 เครื่อง เพื่อใช้ตรวจคัดกรองบุคลากรที่สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล เป็นห้อง PUI จำนวน 2 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยในขณะนี้

อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อาคารสำนักงาน อบจ. โรงพยาบาล โรงเรียนในสังกัด รถโพถ้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันการดูแลรักษาป้องกันการติดเชื้อ การบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยการคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการอย่างเข้มงวด การคัดแยกผู้ป่วย การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ การดูแลผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง มีมาตรการงดเยี่ยม และเลื่อนนัดการทำคลินิคทันตกรรม

สำหรับมาตรการระยะกลาง อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการเตรียมจัดสถานที่รองรับผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค PUI ให้ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ทั้งการเพิ่มจุดคัดกรอง เพิ่มเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดเสี่ยงต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวมถึงเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม

มาตรการระยะยาว เป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม โดยใช้งบประมาณ อบจ.ภูเก็ต และในอนาคตต้องวางแผนสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ส่วนแนวทางการช่วยเหลือประชาชน อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ แบ่งงานกันทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.