อบจ.ภูเก็ต ประชุม จัดกิจกรรม ชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม จัดกิจกรรม ชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมพิจารณาการดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริตฯ พร้อมด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
ตามที่ได้มีการจัดตั้งชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต ตามยุทธศาสตร์จังหวัด การส่งเสริมสร้างศักยภาพ บนรากฐานของสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งและส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการกิจกรรมของชมรมฯ ที่จะจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.