ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนอเนกประสงค์และยิมเนเซี่ยมโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดย นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า “โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่ในการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ เติมเต็มในทุกๆ ส่วน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ กีฬา รวมถึงเน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพปัจจุบัน ตลอดจนมีการ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบสะสมหน่วยกิต ความรู้งานอาชีพและวัสดุช่าง จำนวน 1 ห้อง และในสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบทวิศึกษา ชั้น ม.4 เปิดสอนสาขาช่างก่อสร้าง และชั้น ม.5 เปิดสอนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ยังเป็นโรงเรียนนำร่องในเรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลาย จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนตลอดมา มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้เกิดปัญหาจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการรองรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จึงได้นำเสนอโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และยิมเนเซี่ยม ในปีงบประมาณ 2557, 2558 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และยิมเนเซี่ยม เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 52,300,000 บาท เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน จำนวน 21 ห้องเรียน ชั้นที่ 4 เป็นยิมเนเซี่ยม ด้วยตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลายให้แก่ประชาชน และเป็นการแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน”

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ทางโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เห็นความสำคัญและมีความตระหนักในการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการให้ความร่วมมือสนับสนุนการศึกษาตลอดมา รวมทั้งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดก็ให้ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ อีกทั้งมีความพร้อมในทุกๆ เรื่อง ซึ่งทำให้ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการด้านการศึกษา ตลอดจนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องต่างๆ อันจะช่วยเสริมสร้างสภาพจิตใจในการสร้างสรรค์งานให้โรงเรียนพัฒนาขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนต่อไป

การจัดพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง และเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ใช้ประโยชน์ทุกท่านด้วย” นายวัชรินทร์ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.