อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงาน ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงาน ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับส่วนราชการ องค์กรประชาชนและองค์กรการกุศล เพื่อดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมจำนวน 24 โครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.ภูเก็ต โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาแนวทางการติดตามและผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงแผนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.