อบจ.ภูเก็ต ประชุม ประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ปฏิบัติราชการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ตามที่ ก.จ.จ.ภูเก็ต มีมติเห็นชอบการเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) ของกองกิจการขนส่ง เป็นโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามมิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 6 และ 2.โครงการ Eco-school (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กองการศึกษาฯ เป็นโครงการดีเด่น ตามมิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 นั้น การดำเนินงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะต้องคัดเลือกโครงการที่ใช้สำหรับการประเมินตามตัวชี้วัด คือ คัดเลือกโครงการที่บูรณาการร่วมกับ อปท. หรือหน่วยงานอื่นในการจัดบริการสาธารณะ เสนอโครงการซึ่งเป็นการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท. และประชาชน เสนองานบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เสนอโครงการลดขั้นตอนการทำงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.