อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ฟื้นฟูระบบนิเวศ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ฟื้นฟูระบบนิเวศ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.40 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2563 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน นักดำน้ำอาสาสมัคร และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 150 คน

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า โครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเล ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางทะเลชายหาดที่สวยงาม มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์สวยงาม ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องที่และนำเงินเข้าประเทศจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี อบจ.ภูเก็ต กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา ซึ่งตั้งแต่ปี 2552-2555 ได้ดำเนินงานโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน (กลุ่มประมงพื้นบ้าน) ในปี 2553 อบจ.ภูเก็ต ได้จัดวางปะการังเทียมในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ รวมจำนวน 1,310 แท่ง​ และได้ติดตามผลการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ที่จัดวาง พบว่ามีปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก แต่มีเศษอวนมาเกาะติดในแนวปะการังเทียมจำนวนมาก​ กิจกรรมในครั้งนี้ จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ในด้านการประมง การท่องเที่ยวทางทะเล และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคง อย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.