ประชุมโครงการ ตรวจนิเทศการกระจายอำนาจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมโครงการ ตรวจนิเทศการกระจายอำนาจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมโครงการตรวจนิเทศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ โดยมี นายเฉลิม ปราสาททอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจและการทำงบประมาณเงินอุดหนุน เป็นประธานการประชุม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการตรวจนิเทศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองเพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการสาธารณะให้กับประชาชนตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล และชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามอำนาจหน้าที่และการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบบประงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงานระดับภาค ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้กำหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้มีการรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.