อบจ.ภูเก็ต เตรียมความงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 “งานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้ทำประโยชน์แก่แผ่นดิน รวมทั้งในการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำเอาประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสื่อในการนำเสนอเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอรูปแบบของงานในภาพรวม รูปแบบฉากเวที และรูปแบบลานศิลปวัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมการแสดงในลานวัฒนธรรม ซึ่งฉากเวทีจะมีลักษณะเป็นฉากพระราชวัง ส่วนลานวัฒนธรรม จะเป็นการย้อนยุค มีการจำลองวิถีชีวิต และจำลองการละเล่นของเด็ก รวมถึงนำเสนอรูปแบบการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 ประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายปฏิคม ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฐมพยาบาล ฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเวที ฝ่ายกิจกรรมลานวัฒนธรรม ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายจำหน่ายสินค้า OTOP และจำหน่ายอาหาร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร และคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.