อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ และ พัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ และ พัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ตนั้น เพื่อให้การกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาให้คำแนะนำและความเห็นต่อโครงการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงโครงการของเอกชนที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในบริเวณเมืองเก่าภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้พิจารณาให้คำแนะนำและความเห็น กรณีมีผู้ขอออนุญาตดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแบ่งเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟส 1 ปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงาน เฟส 2 ปรับปรุงสวนสาธารณะและลานบริเวณอาคาร OTOP และเฟส 3 ปรับปรุงเป็นอาคารหอประชุมพร้อมที่จอดรถ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.