อบจ.ภูเก็ต หารือกับคณะ พิจารณา จัดการน้ำทั้งระบบ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต หารือกับคณะ พิจารณา จัดการน้ำทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 10.20 น. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมกันหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยมี นายโกสินทร์ เพชรไทยพงค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เกาะสำคัญ การบริหารจัดการน้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสรุปสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ภัยแล้ง และการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งปี 2563 ของจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ พบว่าปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ข้อมูลปี 2562) สำหรับปัญหาและอุปสรรคของการขาดแคลนน้ำ สาเหตุเกิดจากแนวโน้มผู้ใช้น้ำสูงขึ้นจากอัตราเพิ่มขึ้นของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าในปี 2575 ปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจะสูงขึ้นเป็น 112 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในเขตพื้นที่ให้บริการประปาส่วนภูมิภาคบางฤดูกาล ปริมาณน้ำต้นทุนโดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทานมีความขาดแคลนไม่เพียงพอ และในพื้นที่นอกเขตให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำไม่ดีและปริมาณน้ำขาดแคลนในฤดูแล้ง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งขยายให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตจึงได้เสนอโครงการดังนี้ แผนงานระยะสั้น ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ (โครงการชลประทานภูเก็ต) 2.โครงการระบบสูบผันบ้านโคกโตนด-อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ (โครงการชลประทานภูเก็ต) 3.โครงการบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นน้ำประปา (เทศบาลนครภูเก็ต) 4.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (โครงการชลประทานภูเก็ต) 5.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนจังหวัดภูเก็ต (มหาวิทยาลัยสงขลลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต) แผนงานระยะกลาง 6.โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) 7.โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-ภูเก็ต (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต) แผนงานระยะยาว 8.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน (โครงการชลประทานภูเก็ต) 9.โครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำอ่าวภูเก็ต (เทศบาลนครภูเก็ต)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.