อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญา ด้านสมุนไพรไทย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญา ด้านสมุนไพรไทย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ภูมิปัญญา ด้านสมุนไพรไทย” ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย นางสาวกุลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า จากกระแสความตื่นตัวของประชาชนทั่วไป ที่ต้องการจะมีสุขภาพดี ทำให้กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพด้วยการใช้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย มีการมุ่งแสวงหาการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับชุมชนท้องถิ่นมีการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์สมุนไพรไทยมากขึ้น การทดลองศึกษากันมาอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทย ได้แก่ พืชวัตถุหรือพืชพรรณไม้ต่างๆ ในท้องถิ่นนั้นๆ ที่นำมาใช้ในการปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรค ทั้งนี้ การร่วมกันขับเคลื่อนภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและชุมชนได้

ดังนั้น​ กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ องค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย หลักทฤษฎี/ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย องค์ความรู้เกี่ยวกับยาดมสมุนไพรพิมเสนน้ำ ขั้นตอนและวิธีการทำยาดมสมุนไพรพิมเสนน้ำ เป็นต้น และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.