ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program : EP กิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดย นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวรายงาน ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม

นางสาวชุติมา สนิทเปรม กล่าวว่า การจัดการศึกษานั้น มีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อนำผลงานเชิงประจักษ์มาแสดงให้ผู้ปกครอง และสาธารณชนได้เห็นถึงผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่าสามารถพัฒนาได้ครบทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ และแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นที่น่าชื่นชมยิ่ง

การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม อาทิ ครอบครัว สถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน จำเป็นต้องปรับหลักคิด และหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพบุตรหลานให้เป็นผู้มีทักษะ เพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงานที่ประสบความสำเร็จ และมีความสุข โดยมุ่งที่การส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning to know) เน้นองค์ความรู้ การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริง (Learning to Do) เน้นการพัฒนาทักษะ พัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพตนเอง การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) เน้นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พึ่งพากันและกัน การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง (Learning to change) พัฒนาศักยภาพทางความคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน (Learning to Sustainable) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

ด้าน นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ให้มีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล รวมทั้งได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่เพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัยมีภาวะทุพโภชนาการที่ดี ส่งผลให้มีพัฒนาการดีขึ้นทั้งสี่ด้าน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมรับการแข่งขันในเวทีโลก

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ และนิทรรศการปฐมวัย อีกทั้งยังมีการแสดงบนเวทีเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การจำหน่ายหนังสือจากร้าน The Books และการจำหน่ายอาหารของเครือข่ายผู้ปกครอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.