ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ จัดโครงการ เปิดประตูสู่ฝัน วันขาว-แสด
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ จัดโครงการ เปิดประตูสู่ฝัน วันขาว-แสด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปิดประตูสู่ฝัน วันขาว-แสด (Open House)” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดย นางสุนทรี เกิดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต เยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองตามความถนัด และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงผลงานจากการเรียนการสอนให้ชุมชน ผู้ปกครอง ได้ชื่นชมในผลงานของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ “เปิดประตูสู่ฝัน วันขาว-แสด (Open House)” เพื่อประชาสัมพันธ์ และนำเสนอผลงานของนักเรียนต่อชุมชน

ด้าน นางสุนทรี เกิดสิน กล่าวว่า “กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดโครงการ “เปิดประตูสู่ฝัน วันขาว-แสด (Open House)” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนในสังกัด เห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้น จึงจัดโครงการนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ โครงงาน และผลิตผลจากชิ้นงานของนักเรียน รวมทั้งงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.