อบจ.ภูเก็ต อบรม การป้องกันควบคุม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต อบรม การป้องกันควบคุม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดย นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ

นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ กล่าวว่า “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน คือ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จำนวน 147 คน และ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พนักงานสถานบริการ จำนวน 60 คน ณ ซอยวานิช 1 หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต”

ด้าน นางสาวชุติมา สนิทเปรม กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ในชุมชน/โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พนักงานสถานบริการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องเพื่อเป็นการลดอัตราการติดต่อของโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน ในการที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมอบรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถดูแลตนเอง สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนให้คำแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.