อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง (สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาภร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายวิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องการคำนวณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พึงมี (บัญชีจำนวนราษฎรจังหวัดภูเก็ต) อำเภอเมือง จำนวน 15 คน (เขต) อำเภอถลาง จำนวน 6 คน (เขต) อำเภอกะทู้ จำนวน 3 คน (เขต) การนำผู้ที่มิได้มีสัญชาติไทยมาใช้เป็นข้อมูลของจำนวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศจำนวนราษฎรในปีสุดท้ายก่อนที่มีการเลือกตั้ง การดำเนินการปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต การดำเนินการปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดภูเก็ต วิธีการคำนวณผลต่างของจำนวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้ง รวมถึงการพิจารณาเรียงลำดับความเหมาะสมของการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขตอำเภอเมืองภูเก็ต เขตอำเภอถลาง และเขตอำเภอกะทู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.