อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ อบจ.แพร่ อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ อบจ.แพร่ อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 120 คน ร่วมศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2562-2564) และ อปท. ระดับ AA ด้วยคะแนน 96.03 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2562 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบจ.แพร่ โดยมี นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ นายปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.