อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ อบจ.แพร่ อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ อบจ.แพร่ อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 120 คน ร่วมศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อปท. ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2562-2564) และ อปท. ระดับ AA ด้วยคะแนน 96.03 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2562 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบจ.แพร่ โดยมี นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ นายปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.