อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรายงานประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการของ อบจ.ภูเก็ต รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และสมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

สำหรับเรื่องที่นำเสนอต่อการประชุมครั้งนี้ มีญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอำเภอกะทู้ และญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภอเมือง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติดังกล่าวด้วยเสียงข้างมาก นอกจากนี้ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ยังได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ อาทิ การแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.