อบจ.ภูเก็ต ฝึกอบรม พัฒนาเครือข่ายป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ฝึกอบรม พัฒนาเครือข่ายป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.15 น. ที่ห้องประชุมพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ

ในการนี้ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลล้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวว่า หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้เครือข่ายฯ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เครือข่ายฯ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฝ้าระวังการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การอบรมฯ และศึกษาดูงาน เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังเป็นรูปธรรม การสานสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม เพื่อเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุมในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมภิบาลนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป รวมทั้งการพัฒนางานในความรับผิดชอบที่สัมพันธ์เกี่ยวโยงกันของทุกภาคส่วนทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีพอและสามารถคงอยู่เป็นรากฐานของนโยบายการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นนโยบายสำคัญระดับหน่วยงาน องค์กรของทุกภาคส่วนในทุกระดับที่ร่วมผลักดันให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.