อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางท้องถิ่นไทยหลังการลงประชามติ” และวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีค่านิยมสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี”

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต ด้านการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสมาชิกสภา อบจ. ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ อบจ. และนำไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.