อบจ. ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล สกูลลีก ประจําปีการศึกษา 2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ. ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล สกูลลีก ประจําปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อํานวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาส ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู โค้ชผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า การแข่งขันบาสเกตบอลอบจ.ภูเก็ต สกูลลีก เป็นส่งเสริมและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในจังหวัดภูเก็ต ให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสใช้ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนมา เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ และกีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดภูเก็ต จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และขอให้นักกีฬาทุกคน นำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2562 ได้ทําการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 – 29 มกราคม 2563 แบ่งเป็นประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (ชาย/หญิง) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย/หญิง) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย/หญิง) และประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย/หญิง)

สําหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2562 ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.สมศักดิ์ แซ่ฮุย โรงเรียนดาราสมุทร ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.หทัยกาญจน์ รอดทุกข์ โรงเรียนดาราสมุทร ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม C) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.ณญาดา มั่นวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายทรงวิทย์ ขวัญพรหม ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.ชญานน อรรถทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพร ศรีสง่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.ฟ้าใส ใจบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.ธนกฤต แซ่ตุ่ม โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพร ศรีสง่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.วรชนก สนิทปู่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ นายวราวิทย์ ตันติพรสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.ศิริพร เจริญสุขสถาพร ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม C) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ น.ส.ภัทรพร ลิ่มสืบเชื้อ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.