อบจ. ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล สกูลลีก ประจําปีการศึกษา 2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ. ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล สกูลลีก ประจําปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อํานวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาส ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู โค้ชผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า การแข่งขันบาสเกตบอลอบจ.ภูเก็ต สกูลลีก เป็นส่งเสริมและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในจังหวัดภูเก็ต ให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสใช้ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนมา เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ และกีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดภูเก็ต จะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และขอให้นักกีฬาทุกคน นำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2562 ได้ทําการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 – 29 มกราคม 2563 แบ่งเป็นประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (ชาย/หญิง) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย/หญิง) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย/หญิง) และประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย/หญิง)

สําหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2562 ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.สมศักดิ์ แซ่ฮุย โรงเรียนดาราสมุทร ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.หทัยกาญจน์ รอดทุกข์ โรงเรียนดาราสมุทร ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม C) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.ณญาดา มั่นวงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายทรงวิทย์ ขวัญพรหม ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.ชญานน อรรถทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพร ศรีสง่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.ฟ้าใส ใจบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.ธนกฤต แซ่ตุ่ม โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพร ศรีสง่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.วรชนก สนิทปู่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ นายวราวิทย์ ตันติพรสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.ศิริพร เจริญสุขสถาพร ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม C) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ น.ส.ภัทรพร ลิ่มสืบเชื้อ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.