อบจ.ภูเก็ต ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2563

ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดเค้าโครงติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางการติดตามฯ ดังกล่าว อีกทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) อยู่ระหว่างการปรับปรุง ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ e-Plan ได้ กองแผนและงบประมาณ จึงกำหนดแบบรายงานข้อมูลความคืบหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการกันเงินประจำปี 2562 โครงการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปี 2561 ตลอดจนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.