อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2563 ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันครู ประจำปี 2563 ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” โดย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูในประจำการ จากโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 5 โรงเรียน ครูนอกประจำการ ครูคลังสมอง ผู้ประกอบวิชาชีพครู (สายสนับสนุน) และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดนโยบายเป็นยุทธศาสตร์หลักในการจัดบริการด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานวันครูของ อบจ.ภูเก็ต จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้เสียสละกำลังภาย และสติปัญญาในการอบรมบ่มนิสัยแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ รวมถึงเพื่อประกาศและสดุดีคุณความดีของครูในความวิริยะอุตสาหะของวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคีอย่างยั่งยืน เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพิธีการการจัดงานวันครูแห่งชาติ ทั้งนี้ ในการจัดงานมีรูปแบบของกิจกรรมหลัก ได้แก่ พิธีการรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ การมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีศรี อบจ. ประจำปี 2563 จำนวน 25 ท่าน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและครูในสังกัด กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การนิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในแนวใหม่” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย คุณพิมภัทร์ จิตตยานันทกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าว ก็คือ “ครู” เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้ให้ความสำคัญกับ “ครู” และ “บุคลากรทางการศึกษา” ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และโครงการวันครู ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.