อบจ.ภูเก็ต ประชุม บริหารจัดการน้ำใช้ ใน โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม บริหารจัดการน้ำใช้ ใน โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นายแพทย์ศิริชัย ศิลปอาชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณการใช้น้ำของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร แต่ปริมาณน้ำเข้าถังเก็บน้ำที่จะไปใช้เพียงวันละ 196 ลูกบาศก์เมตร อีกทั้งระบบการจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และการประปาเทศบาลนครภูเก็ตไม่ปกติ เนื่องจากน้ำดิบในแหล่งผลิตไม่เพียงพอ การจ่ายน้ำของระบบบประปาทั้งสองแหล่ง จำเป็นจะต้องจ่ายเป็นบางเวลา บางวันที่จ่ายก็ลดแรงดันน้ำลง การไหลของน้ำมาไม่ถึง โรงพยาบาลฯ ซึ่งอยู่ปลายสาย และไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าวันหนึ่งๆ การจ่ายน้ำประปาทั้ง 2 แหล่งจะสามารถจ่ายน้ำได้วันละเท่าใด จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการให้บริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรและผู้รับบริการ จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำใช้ในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.