อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้สัดส่วนของผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น และผู้สูงอายุมีการปรับตัวโดยการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดภาวะความเครียดได้พบปะเพื่อนฝูงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์รวมและรองรับการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีชมรมที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 30 ชมรม โดยมีการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ อาทิ การรับจ่ายเงินสงเคราะห์ การออกกำลังกายของชมรมต่างๆ เช่น ชมรมแอโรบิกมวยไทยไลน์แดนซ์ เป็นต้น และการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีแนวโน้มในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานดังกล่าว

อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างขยายอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุและสังคมให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.