อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ศาลากลางคึกคัก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ศาลากลางคึกคัก

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.45 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ในการที่จะเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของ อบจ.ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์จารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อันงดงาม การมีศีลธรรมและคุณธรรม เพื่อให้เด็กมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงความสามารถของเด็ก เกมและการละเล่นต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมตามซุ้มของหลายๆ หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานในวันนีี้และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก จังหวัดภูเก็ต, สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยที่รักทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.