อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับรายละเอียดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ของ อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต 2.โครงการติดตั้งระบบบแจ้งเตือนไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (2.2 ด้านสาธารณสุข) แผนงาน สาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซีทีสแกน (160 Slices) 2.โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินชนิดรถยนต์ประกอบพิเศษพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน เคหะและชุมชน จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภอเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมืองและการบริหาร แผนงาน บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.