อบจ.ภูเก็ต ประชุมใหญ่ ของ ชมรม เครือข่ายป้องกันการทุจริต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมใหญ่ ของ ชมรม เครือข่ายป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 ชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 142 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ

นายธีระ เจี่ยสกุล กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต จัดตั้งชมรมเครือข่ายป้องป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนภายในจังหวัดภูเก็ตเข้ามามีส่วนร่วมในงานบริหารงานภาครัฐ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในภาครัฐ ปฏิบัติการเชิงรุกในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรภาครัฐด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและสร้างค่านิยมที่ดี โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรของหน่วยงาน ทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต ผ่านชมรมเครือข่ายป้องป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้แถลงกิจการที่ดำเนินการผ่านมาในรอบปี รวมถึงแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในปี 2563 การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากครบวาระ 2 ปี ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานชมรม ได้แก่ นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.