อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ศึกษาดูงาน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 30 คน ร่วมศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดน่าน

นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อให้สมาชิกสภา อบจ. และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ได้สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา อบจ. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการสะท้อนปัญหาความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.